Δαυίδ Μπρομοίρας: Η Δικτυακή WordPress εγκατάσταση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (Ο.Α.Τ.) ασχολείται με το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την έννοια της ανοικτότητας. Ενώ στα αρχικά στάδια της πορείας του Οργανισμού το θεματικό εύρος ήταν πιο περιορισμένο και καλυπτόταν από ένα μικρό πλήθος blog sites που εξυπηρετούσαν την ενημέρωση της Κοινότητας, με την πάροδο του χρόνου οι ανάγκες αυξήθηκαν για περισσότερα θεματικά πεδία και συνεπώς περισσότερα blogs.

Συνεπώς αναζητήθηκε μία λύση που να εξυπηρετεί αυτή την κλιμάκωση. Η λύση θα έπρεπε να συνδυάζει κεντρική διαχείριση και συγκεντρωτική παρουσίαση της δραστηριότητας του Οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα αυτόνομες θεματικές περιοχές κάτω από τη βασική ομπρέλα. Έτσι, με αυτή τη δομή αντικατοπτρίζεται και η φιλοσοφία του Οργανισμού, όπου η κεντρική έννοια της ανοικτότητας αναπτύσσεται και περιγράφεται από μεγάλο πλήθος θεματικών υποπεριοχών.

Με αυτά ως δεδομένα, οι προδιαγραφές για τη δομή του ιστοτόπου του Οργανισμού περιγράφονται ως εξής
ένα ενιαίο σύστημα, με κεντρική διαχείριση και δυνατότητες portal
αποτελούμενο από αυτόνομα υποσυστήματα, όπου το καθένα έχει πιο συγκεκριμένη θεματική.

Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Το Wordpress με τη Multisite εκδοχή του εξυπηρετεί την κλιμάκωση ενός ιστοτόπου με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις. Υποστηρίζει ένα κεντρικό σημείο διαχείρισης τόσο βασικής λειτουργικότητας (plugins) όσο και χρηστών, αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιημένη εμφάνιση και προσαρμοσμένη λειτουργικότητα για κάθε network blog ώστε να εξυπηρετούνται οι απαιτήσεις του τομέα που αυτό εξυπηρετεί.

Αυτή τη στιγμή κάτω από το domain ellak.gr βρίσκονται 24 blog sites σε subdomain network configuration. Στα περισσότερα χρησιμοποιούνται GeneratePress child themes ενώ επιστρατεύονται και εξειδικευμένα themes για τα blogs με πιο εξειδικευμένο χαρακτήρα.

To Network Latest Posts plugin χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του κεντρικού σημείου συγκέντρωσης του network multisite. Το root blog κάτω από το domain ellak.gr δε φέρει “δικό του” content, αλλά ουσιαστικά εξυπηρετεί ως aggregator των blog posts που δημοσιεύονται στα υπόλοιπα network blogs.

Για ειδικούς σκοπούς του Οργανισμού υλοποιούνται εξειδικευμένα plugins όπως π.χ. για την υλοποίηση μητρώων τα οποία αποτελούν σημεία αναφοράς της Κοινότητας και στα οποία μπορεί κάποιος να ανατρέξει για συγκεντρωμένη πληροφορία σχετικά με πρόσωπα ή φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με την ανοικτότητα.

Arturoquiros: Promoviendo el emprendimiento y creatividad con Neurociencia

Se exploraran las pautas para innovar en ambientes donde la gente simplemente no desea “molestarse” y solo buscan ganar un sueldo. Enseña la importancia de ser distintos y muestra también los escenarios posibles cuando alguien se “atreve” a innovar y se enfoca mucho en el crecimiento humano, como factor principal de innovación y muestra desde una perspectiva emprendedora, como llegar a innovar y los retos que supone tener la valentía de hacer algo nuevo o mejorar lo existente.

Mauricio Gelves: Il database di WordPress: 12 tabelle che servono per fare di tutto e un po’ più

WordPress delega tutta la sua potenza in 12 tabelle di MySQL che insieme sono capaci di supportare una vasta gamma di progetti web. Ma cosa succede quando vogliamo andare un po’ più in là?

Vedremo in questo talk come funzionano le tabelle di WordPress, che relazioni esistono e come possiamo espandere il database per realizzare progetti più specifici e complessi.